office location

การชำระค่าบริการ

 • การโอนเงินผ่าน Counter ของธนาคาร หรือทาง ATM/Bank Online ตลอด 24 ช.ม.
  ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี
  bank ไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วน เอสอีโซลูชั่น 667-270357-7
 • การแจ้งชำระเงินนั้น ท่านสามารถทำได้ 3 วิธี
  • Fax Slip เข้ามาที่ 053-876132 โดยระบุ "ORDER ID" และ ชื่อโดเมนเนมของท่าน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • Scan Slip แล้ว แนบไฟล์ส่ง email มาที่ sales@sesolution.com โดยระบุ "ORDER ID" และ ชื่อโดเมนเนมของท่าน
  • โทรศัพท์แจ้งยืนยันการชำระเงินที่หมายเลข 083-206-6782 ( จะต้องรอการตรวจสอบ นานกว่า 2 วิธีแรก )
 • สำหรับการออกใบเสร็จ-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ค่าบริการที่แสดงอยู่นี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ค่าบริการ)
  • ถ้าท่านต้องการหักภาษีค่าบริการข้างต้น กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม “เอสอีโซลูชั่น” และจัดส่งกลับมาให้ทางเอสอีโซลูชั่น ภายใน 7 วัน
  หสม. เอสอีโซลูชั่น
  144/14 ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์ 083-2066782, 081-8831386 โทรสาร 053-876132
footer